Terms and Conditions

1. Scope of application

These terms and conditions concern all products and services produced and sold by Annerud Media AB (hereafter ‘Annerud Media’) Org. nr. 559209-8163, Kungsbacka, Sweden. These terms apply between Annerud Media and those individuals who purchase any products and services (hereinafter ‘customers’). The general terms and applications that apply universally unless otherwise specified are contained in chapter 2 of these terms and conditions. Chapter 3 contains specific rules concerning the Performance School and chapter 4 contains the specific rules for The Athlete’s Club.

2. General terms and conditions

2.1 Scope of application

These general terms and conditions apply to all products and services sold by Annerud Media unless otherwise noted in the terms for specific products and services.

2.2 Sale procedure

Annerud Media offers the products and services for sale on its website or through other electronic means. Customers will there be able to purchase the products and services through a secure payment gateway. Once payment has been rightfully rendered the customer will receive an e-mail within 24 hours containing the information required to obtain access to the purchased materials.

Customers may be offered the chance to pay for products and services through a payment plan instead of a one-time payment. If customers agree to purchase products or services through a payment plan then subsequent payments will be automatically deducted at the designated times. If a payment does not go through for some reason the payment system will attempt to make the payment three times, in the next few days. If the third payment attempt fails, Annerud Media reserves the right to terminate the customer’s access to purchased products and services.

In the event of a failure by a customer to render payment on a payment plan at any point they are still obligated to complete the payment plan in full as agreed upon.

2.3 Intellectual property

Annerud Media is the exclusive owner and rights holder to all materials contained in, provided or accessible through purchase of any and all products and services sold by the company, including videos, sound files, documents, photographs, text and any other material, in whatever form it may be, both under Icelandic and Swedish law and under international law. It is strictly forbidden, except with the written consent of Annerud Media to copy, display, publish, distribute or share access to the products and services, or any of their materials, whether fully or in part. Any unlawful use of Annerud Media’s Intellectual Property and copyright contained or provided as a part of its products and services is a criminal offense and can lead to liability for damages and injunctive relief under both national and international law.

2.4 Violations of these terms

If a customer violates these terms and conditions Annerud Media may choose to close the customer’s access to their purchased materials or to discontinue providing access to services and products at Annerud Media’s discretion. Annerud Media is authorised to terminate the agreement for the customer’s access to its products and services without notice if the customer commits a serious violation against these terms as determined by Annerud Media.

2.5 Liability disclaimer

The products and services provided by Annerud Media are produced for the purpose of providing customers access to advice and suggestions on how they may better achieve success in sports and other athletic activity. If customers choose to follow the advice and suggestions provided in the products and services during physical training, competitions or other physical activities they do so at their own responsibility. Annerud Media and Ásdís Hjálmsdóttir Annerud (hereinafter Ásdís) do not and will not in any way be held liable for any possible damage or losses customers may sustain as a result of following the suggestions or advice provided by the products and services.

In addition, Annerud Media cannot in any way guarantee, ensure or be held liable for customers not achieving desired results or improvements that they may have hoped for, and neither Annerud Media nor Ásdís can in any way be held to liable for any perceived damages in the event of customers not achieving the results they had been hoping for.

3. Terms and conditions for Performance School

Performance School is an eight week online course which consists of eight modules, each module consists of videos, sound file and assignments in PDF format. The author of the course material and its administrator is Ásdís. The customers who purchase the course will be sent a link and log-in information within 24 hours of the time of their purchase.

When a customer logs in they will obtain access to the first module. Each week customers will then be given access to a new module and receive an e-mail notifying them that a new module has been unlocked. Thus it will take seven weeks to obtain access to the entire course from the time a customer purchases access to it. After a customer has obtained access to the entire course they will continue to enjoy that access. Annerud Media and Ásdís will endeavor to upgrade the course materials, develop them further and improve them. During this work notice will be taken of comments and ideas shared by the course’s customers. All such upgrades and additional material will be available to customers at no extra charge. Those who have at some point purchased access to the course will obtain access to all upgrades and additional material.

If a customer is unhappy with their purchase of the course they are entitled to a full money-back-guarantee without any conditions during the first two weeks (14 days) after payment has been received.

4. Terms and conditions for The Athletes’ Club

The Athletes’ Club is a subscription membership that provides access to various materials and information intended for athletes looking to improve the mental aspect of their training and sport performance. For a subscription fee, paid either monthly or yearly, members with an active subscription can access the Performance School course, with one module opening up each month, as well as additional exclusive material and coaching. These exclusives include additional articles, videos, documents and live coaching sessions with Ásdís Hjálmsdóttir Annerud.

Payment for membership is either made monthly or yearly through customers’ credit cards and payments are automatically made at the designated time of payment. If a payment does not go through for some reason the payment system will attempt to make the payment three times, in the next few days. If the third payment attempt fails, Annerud Media reserves the right to terminate the customer’s access to the membership.

Copyright @ Asdis Hjalmsdottir Annerud. All rights reserved

Skilmálar

1. Gildissvið skilmála

Skilmálar þessir gilda um allar vörur og þjónustu sem sem Annerud Media AB (hér eftir Annerud Media), Org. nr. 559209-8163, Kungsbacka, Svíþjóð, framleiðir og selur. Skilmálarnir gilda milli Annerud Media og þeirra einstaklinga sem kaupa vörurnar og þjónustuna (hér eftir viðskiptavinir). Hinir almennu skilmálar sem finna má í kafla 2 í þessum skilmálum gilda nema annað komi fram í sértækari ákvæðum. Kafli 3 inniheldur sérstakar reglur um Afreksskólann og kafli 4 inniheldur sérstakar reglur sem gilda um The Athlete‘s Club.

2. General terms and conditions

2.1 Gildissvið

Þessir almennu skilmálar eiga við um allar vörur og þjónustu sem Annerud Media selur nema annað komi sérstaklega fram í skilmálum fyrir tilteknar vörur eða þjónustu.

2.2. Fyrirkomulag sölu

Annerud Media býður vörurnar og þjónustuna til sölu á heimasíðu sinni eða með öðrum rafrænum hætti. Viðskiptavinir geta þar keypt vörurnar og þjónustuna í gegnum örugga greiðslusíðu. Þegar greiðsla hefur réttilega borist fær viðskiptavinur tölvupóst innan sólarhrings þar sem honum eru veittar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar svo hann geti fengið rafrænan aðgang að hinu keypta efni.

Viðskiptavinum getur boðist að greiða fyrir vörur eða þjónustu með dreifingu greiðslna í stað eingreiðslu. Ef viðskiptavinir samþykkja að kaupa vörur eða þjónustu með greiðsludreifingarsamningi þá munu eftirfarandi greiðslur vera dregnar af kortum þeirra á tilskildum tímapunktum. Ef greiðsla fer ekki í gegn af einhverri ástæðu þá mun greiðslumiðlunarkerfið gera allt að þrjár tilraunir til að keyra greiðsluna í gegn á næstu dögum. Ef þriðja tilraunin til að framkvæma greiðslu tekst ekki þá áskilur Annerud Media sér rétt til að loka aðgangi viðskiptavinar að hinum keyptu vörum og þjónustu.

Ef viðskiptavinur getur ekki á einhverjum tímapunkti innt af hendi greiðslu sem er hluti af greiðsludreifingarsamningi þá er hann samt sem áður skuldbundinn til að standa við og greiða upp greiðsludreifingarsamninginn að fullu eins og samþykkt hafði verið.

2.3 Hugverkaréttur

Annerud Media er eigandi og rétthafi alls efnis sem er innifalið í, boðið upp á eða er aðgengilegt í gegnum kaup á öllum vörum og allri þjónustu sem fyrirtækið býður upp á, þar með talið myndbanda, hljóðskráa, skjala, ljósmynda, texta og alls annars efnis, á hvaða formi sem það kann að vera, bæði samkvæmt íslenskum og sænskum lögum og samkvæmt alþjóðlegum reglum. Það er með öllu óheimilt, nema með skriflegu leyfi frá Annerud Media að fjölfalda, gefa út, dreifa, flytja, sýna eða veita öðrum aðgang að vörunum eða þjónustunni, eða nokkru efni þeirra að hluta eða í heild. Brot á hugverka- og höfundarrétti Annerud Media vegna efnis þessa er refsiverð háttsemi og getur leitt til skaðabótaskyldu samkvæmt almennum reglum og þjóðarétti.

2.4 Brot á skilmálunum

Ef viðskiptavinur brýtur gegn skilmálum þessum getur Annerud Media kosið að loka aðgangi viðskiptavinar að keyptum vörum þeirra eða aðgengi að þjónustu. Annerud Media er heimilt að rifta samningnum um aðgang viðskiptavinar að vörum sínum og þjónustu án fyrirvara ef viðskiptavinur brýtur með alvarlegum hætti gegn skilmálum þessum að mati Annerud Media.

2.5 Liability disclaimer

Vörurnar og þjónustan sem eru veittar af Annerud Media eru framleiddar með það að markmiði að veita viðskiptavinum aðgang að ráðgjöf og tillögum um það hvernig unnt er að ná betri árangri í íþróttum og annars konar líkamsrækt. Ef viðskiptavinir kjósa að fylgja þeim ráðum og tillögum sem koma fram í vörunum eða þjónustunni við æfingar, keppni eða annars konar líkamlega áreynslu þá gera þeir það á eigin ábyrgð. Annerud Media og Ásdís Hjálmsdóttir Annerud (hér eftir Ásdís) eru ekki og verða ekki talin á nokkurn hátt ábyrg fyrir mögulegu tjóni eða skaða sem viðskiptavinir kunna að verða fyrir við að fylgja þeim tillögum eða ráðgjöf sem námskeiðið býður upp á.

Þá getur Annerud Media á engan hátt ábyrgst eða tryggt að viðskiptavinir nái tilteknum árangri eða bætingu sem þeir sækjast eftir, og hvorki Annerud Media né Ásdís bera á nokkurn hátt fébótaábyrgð komi til þess að viðskiptavinir nái ekki þeim árangri sem þeir voru að vonast eftir.

3. Skilmálar fyrir Afreksskólann

Afreksskólinn er átta vikna netnámskeið sem samanstendur af átta einingum (e. „modules“), innan hverrar einingar eru myndbönd, hljóðskrá og verkefni á PDF formi. Höfundur efnis og stjórnandi námskeiðsins er Ásdís. Þeir viðskiptavinir sem kaupa námskeiðið munu fá sendan hlekk og innskráningarupplýsingar innan sólarhrings frá þeim tíma sem þeir kaupa námskeiðið.

Þegar viðskiptavinur skráir sig inn fær hann aðgang að fyrstu einingunni. Í hverri viku fær viðskiptavinur svo aðgang að nýrri einingu og tölvupóst til að láta vita að það hafi opnast á nýja einingu. Þannig mun það taka sjö vikur að fá aðgang að öllu námskeiðinu frá því að viðskiptavinur kaupir aðgang að námskeiðinu. Eftir að viðskiptavinur hefur hlotið aðgang að öllu efni námskeiðsins þá heldur hann þeim aðgangi áfram. Annerud Media og Ásdís munu leitast við að uppfæra efni námskeiðsins, þróa það áfram og endurbæta það. Við þá vinnu verður höfð hliðsjón af athugasemdum og hugmyndum frá viðskiptavinum námskeiðsins. Allar slíkar uppfærslur eða aukaefni eru viðskiptavinum námskeiðsins að kostnaðarlausu. Þeir sem hafa einu sinni keypt aðgang að námskeiðinu fá aðgang að öllum uppfærslum og aukaefni.

Ef viðskiptavinur er óánægður með kaup sín á námskeiðinu þá býðst honum að fá fulla endurgreiðslu án nokkurra skilyrða á fyrstu tveimur vikunum (14 dögum) eftir að greiðsla hefur borist.

4. Skilmálar fyrir The Athlete‘s Club

The Athletes’ Club er félagsaðild veitt í áskrift sem veitir aðgang að ýmsu efni og upplýsingum sem er ætlað fyrir íþróttafólk sem hefur það markmið að bæta andlegan hluta þjálfunar og íþróttaframmistöðu sinnar. Fyrir áskriftargjald, greitt annaðhvort mánaðarlega eða árlega, fá meðlimir með virka áskrift aðgang að Afreksskóla námskeiðinu, þar sem ein eining mun opnast í hverjum mánuði, en einnig fá þeir aðgang að efni og þjálfun sem er eingöngu fyrir áskrifendur. Innifalið í þessum aðgangi er meðal annars myndbönd, hljóðskrár og skjöl sem eru ekki fáanleg annars staðar ásamt aðgengi að þjálfunartímum „í beinni“ með Ásdísi Hjálmsdóttur Annerud.

Greiðsla fyrir áskriftina er annaðhvort framkvæmd mánaðarlega eða árlega með kreditkortum viðskiptavina og greiðslur er framkvæmdar með sjálfvirkum hætti á tilskildum tíma. Ef greiðsla fer ekki í gegn af einhverri ástæðu þá mun greiðslumiðlunarkerfið gera allt að þrjár tilraunir til að keyra greiðsluna í gegn á næstu dögum. Ef þriðja tilraunin til að framkvæma greiðslu tekst ekki þá áskilur Annerud Media sér rétt til að loka aðgangi viðskiptavinar að félagsaðild hans.

Höfundarréttur @ Asdis Hjalmsdottir Annerud. Allur réttur áskilinn.